Zastępstwo prawne

 

W wielu okolicznościach i sprawach wskazane, a nawet niezbędne jest reprezentowanie Klientów przez profesjonalnego pełnomocnika. Dzięki powyższemu zostaje możliwie najpełniej zabezpieczony interes i racje Klientów, pozwala to na uniknięcie pomyłek oraz przeforsowanie rozwiązań możliwie najkorzystniejszych dla podmiotu reprezentowanego.

W ramach tej aktywności zapewniamy:

  • reprezentację we wszelkich wystąpieniach przedsądowych, w tym monitach i wezwaniach do zapłaty, replikowanie i obronę przed roszczeniami strony przeciwnej, prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód,
  • prowadzenie sporów sądowych i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, w tym Sądami Rejonowymi, Okręgowymi i Apelacyjnymi, zastępstwo przed Sądem Najwyższym, udział w rozprawach sądowych,
  • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi, w tym Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej, w tym przed Izbami Skarbowymi, Izbami Celnymi, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, organami kontroli i nadzoru oraz innymi organami administracji rządowe oraz samorządowej,
  • reprezentację w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez korporacje i samorządy zawodowe.